Oorzaak Stress en Burnout

TNO publiceerde kortgeleden een rapport, waarin geconcludeerd werd dat werknemers tegenwoordig meer lijden aan werkstress en burn-out. Als belangrijkste reden zagen de onderzoekers dat veel werknemers tegenwoordig een gebrek aan autonomie in hun werk ervaren en zich vaker dan vroeger opgejaagd voelen. Waarom werknemers dit ervaren konden de onderzoekers niet vaststellen….

Een voor de hand liggende reden is het binnen de meeste organisaties allesoverheersende streven naar efficiency: zo veel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen. Er is inmiddels een hele generatie managers en werknemers opgegroeid die dit volstrekt vanzelfsprekend vinden, niet beseffend dat slechts sprake is van een kapitalistisch geloofsdogma.

Je moet als werknemer vaak 24/7 beschikbaar zijn of op 7 dagen zelfs werkuren beschikbaar stellen tussen 7:00 en 22:00. Dat werken gaat onder hoge werkdruk: snel,snel,snel , maar wel volgens de werkprotocollen.

Managers die willen presteren proberen hun op een spreadsheet uitgerekende mogelijke besparingen, opgelegd door directie, bestuurders en consultants, te realiseren door hun medewerkers heel weinig eigen ruimte te geven om van de werkregels af te wijken.

Detailbesturing door managers van werkminuten van werknemers en voortdurende prestatie rapportages, leiden tot uiterst benauwende werkomstandigheden. Ik aarzel niet om het als een moderne, zij het overeengekomen, vorm van slavernij te betitelen. En arbeidsslaven die deze manier van werken niet aan kunnen, wijten dit veelal ook nog eens aan zichzelf volgens een ander cultureel geloofsdogma (falen is je eigen schuld).

Zie ook het volgende artikel van Chris Koopmans.

Management dwang

Zgn. Coercive Controle is psychologische tactieken gebruiken om vrijheidsbeperking te verkrijgen over anderen, bv. over medewerkers van een organisatie:

  • onredelijke eisen stellen (regelmatig moeten overwerken, publish or perish, 24/7 bereikbaarheid);
  • bullying (publiekelijk onredelijke kritiek geven, functionerings-gesprekken misbruiken);
  • activiteitsbeperking (opsluiten in procedures, protocollen, verslagen en dienstroosters);
  • werktijdmonitoring (tijdschrijven in minuten);
  • mobiliteitsbeperking (werkplekvoorschriften);
  • communicatiebeperking (telefoon-, sms- en mailmonitoring);
  • financiële beperkingen (vernieuwing van apparatuur en bijscholing nalaten);
  • ontslagdreiging (onrealistische productie eisen, tijdelijke contracten).

Managers zijn de ziekte van deze tijd. Geen wonder dat 16% van vooral jonge werknemers tendeert naar een burnout! ( TNO, jan 2019)

50 jaar vooruit kijken: geldt dat ook voor ons leefmilieu?

De pensioenen moeten volgens politici  nu gekort worden omdat er anders bij de huidige rente over 50 jaar te weinig geld is om de dan uit te betalen pensioenen nog uit te keren.

Als het om ons leefmilieu gaat wordt niet gedacht of we over 50 jaar nog een plek om te ademen, te leven en te wonen hebben. Dan luistert men liever naar ondernemers met hun korte termijn gerichte winstblik, die vrezen voor hogere kosten als gevolg van de energietransitie. Dat moeten de burgers maar betalen, waaronder de ouderen uit hun lagere pensioenen.

Veteranen

Follow the veterans! Ik zie ze na 50 jaar nog steeds helder voor me, op het pleintje in Chula Vista-San Diego: de dronken, geamputeerde, vervuilde, schreeuwende Vietnam-veteranen, in hun gammele rolstoelen bij elkaar. Overheden die niet de opperste zorg hebben voor de kapotte levens van hun veteranen (vooral voor hen uit de verloren oorlogen) zijn geen knip voor de neus waard.

Follow the veterans anno 2019: 22 suïcides per dag (ondanks Obama’s hulp met de Clay Hunt Suicide Prevention for American Veterans Act!) ) in het Amerikaanse leger, als gevolg van PTSD en Moral Injury Syndroom: politici en legerleiders geven soldaten wel een reden om dood te gaan, maar als veteraan geen reden om verder te leven.

Waarom zo snel van het gas af?

Zoals Arjen Lubach in 2018 al aantoonde: Nederland wekt zelf nog niet eens 3 % duurzame energie op via zon en wind. De andere 3% komt van CO2 producerende verbranding van hout in elektriciteitscentrales. Dat percentage zal snel toe kunnen nemen door de lopende bouw van windmolenparken op zee en zonnecentrales op het platteland. Maar met de in uitvoering zijnde plannen is het elektriciteits-hoogspanningsnetwerk van Tennet inmiddels ook vol gepland. Iedereen die nu nog plannen indient krijgt njet als antwoord: dan moet eerst het netwerk met bovengrondse hoogspanningsmasten worden uitgebreid. Waarvoor een vergunningsprocedure van jaren (en dito bezwaarprocedures) nodig is.

Kortom Nederland kan de komende tien jaar maar stap voor stap zijn duurzame energieproductie opvoeren. Vanwaar dan die druk op de burgers om snel van het gas af te koppelen (hogere gasprijzen en hogere belastingen)? Moeten we weer eens concluderen dat politici meer hechten aan politiek goedgekeurde doelen/plannen in plaats van het ook werkelijke tot uitvoering kunnen brengen van die plannen?

De komende jaren stoken de energiecentrales dus nog gewoon door op goedkope kolen en gas. Het zullen meestal wel kolen zijn, want onze bestuurders willen niet graag gas importeren, hoe goedkoop het ook beschikbaar is vanuit het buitenland. Dat tast de handelsbalans aan (die al tientallen jaren een enorm overschot vertoont). Liever tasten ze de betalingsbalans van de burgers aan (die al jaren een enorm tekort vertoont).

Media nooit belangeloos

Het twijfelloos, dogmatisch gezagsdenken vindt men bij uitstek bij linkse,  rechtse en religieuze extremisten. Zij exploiteren hun onwrikbare Waarheid als peergroup met een doorgeschoten ideologisch of religieus wereldbeeld (radicaal liberalisme, neomarxisme, islamisme). Maar dat is een analyse op groepsniveau, dat is dus slechts een sociaal psychologische analyse. 

Op individueel niveau van analyse is ditzelfde radicale gezagsdenken gaande bij degenen die het hoogste gezag omtrent de Waarheid binnen zichzelf neerleggen omdat zij afkerig en ongevoelig zijn voor groepsdenken: de Narcistische Persoonlijkheid en de Antisociale Persoonlijkheid. Zij zijn daarom bij uitstek het meest geschikt om de wreed manipulerende leiders te zijn van de radicale gezagsvolgers.

De media houden uit eigenbelang niet van politiek/religieuze analyses op het individuele psychologische niveau van kwalijke leiders, want dan kunnen ze veel minder zelf hun eigen specialistische beschouwingen op de wereld los laten : journalisten, politicologen, historici, sociologen, criminologen, en andere soorten deskundologen. Media analyses zijn nooit belangeloos zelfs als het alleen maar over volstrekt gestoorden gaat.