50 jaar vooruit kijken: geldt dat ook voor ons leefmilieu?

De pensioenen moeten volgens politici  nu gekort worden omdat er anders bij de huidige rente over 50 jaar te weinig geld is om de dan uit te betalen pensioenen nog uit te keren.

Als het om ons leefmilieu gaat wordt niet gedacht of we over 50 jaar nog een plek om te ademen, te leven en te wonen hebben. Dan luistert men liever naar ondernemers met hun korte termijn gerichte winstblik, die vrezen voor hogere kosten als gevolg van de energietransitie. Dat moeten de burgers maar betalen, waaronder de ouderen uit hun lagere pensioenen.

Veteranen

Follow the veterans! Ik zie ze na 50 jaar nog steeds helder voor me, op het pleintje in Chula Vista-San Diego: de dronken, geamputeerde, vervuilde, schreeuwende Vietnam-veteranen, in hun gammele rolstoelen bij elkaar. Overheden die niet de opperste zorg hebben voor de kapotte levens van hun veteranen (vooral voor hen uit de verloren oorlogen) zijn geen knip voor de neus waard.

Follow the veterans anno 2019: 22 suïcides per dag (ondanks Obama’s hulp met de Clay Hunt Suicide Prevention for American Veterans Act!) ) in het Amerikaanse leger, als gevolg van PTSD en Moral Injury Syndroom: politici en legerleiders geven soldaten wel een reden om dood te gaan, maar als veteraan geen reden om verder te leven.

Waarom zo snel van het gas af?

Zoals Arjen Lubach in 2018 al aantoonde: Nederland wekt zelf nog niet eens 3 % duurzame energie op via zon en wind. De andere 3% komt van CO2 producerende verbranding van hout in elektriciteitscentrales. Dat percentage zal snel toe kunnen nemen door de lopende bouw van windmolenparken op zee en zonnecentrales op het platteland. Maar met de in uitvoering zijnde plannen is het elektriciteits-hoogspanningsnetwerk van Tennet inmiddels ook vol gepland. Iedereen die nu nog plannen indient krijgt njet als antwoord: dan moet eerst het netwerk met bovengrondse hoogspanningsmasten worden uitgebreid. Waarvoor een vergunningsprocedure van jaren (en dito bezwaarprocedures) nodig is.

Kortom Nederland kan de komende tien jaar maar stap voor stap zijn duurzame energieproductie opvoeren. Vanwaar dan die druk op de burgers om snel van het gas af te koppelen (hogere gasprijzen en hogere belastingen)? Moeten we weer eens concluderen dat politici meer hechten aan politiek goedgekeurde doelen/plannen in plaats van het ook werkelijke tot uitvoering kunnen brengen van die plannen?

De komende jaren stoken de energiecentrales dus nog gewoon door op goedkope kolen en gas. Het zullen meestal wel kolen zijn, want onze bestuurders willen niet graag gas importeren, hoe goedkoop het ook beschikbaar is vanuit het buitenland. Dat tast de handelsbalans aan (die al tientallen jaren een enorm overschot vertoont). Liever tasten ze de betalingsbalans van de burgers aan (die al jaren een enorm tekort vertoont).

Media nooit belangeloos

Het twijfelloos, dogmatisch gezagsdenken vindt men bij uitstek bij linkse,  rechtse en religieuze extremisten. Zij exploiteren hun onwrikbare Waarheid als peergroup met een doorgeschoten ideologisch of religieus wereldbeeld (radicaal liberalisme, neomarxisme, islamisme). Maar dat is een analyse op groepsniveau, dat is dus slechts een sociaal psychologische analyse. 

Op individueel niveau van analyse is ditzelfde radicale gezagsdenken gaande bij degenen die het hoogste gezag omtrent de Waarheid binnen zichzelf neerleggen omdat zij afkerig en ongevoelig zijn voor groepsdenken: de Narcistische Persoonlijkheid en de Antisociale Persoonlijkheid. Zij zijn daarom bij uitstek het meest geschikt om de wreed manipulerende leiders te zijn van de radicale gezagsvolgers.

De media houden uit eigenbelang niet van politiek/religieuze analyses op het individuele psychologische niveau van kwalijke leiders, want dan kunnen ze veel minder zelf hun eigen specialistische beschouwingen op de wereld los laten : journalisten, politicologen, historici, sociologen, criminologen, en andere soorten deskundologen. Media analyses zijn nooit belangeloos zelfs als het alleen maar over volstrekt gestoorden gaat.

Brexit chaos

Het neoliberalisme leidde in Groot-Brittannië tot grote sociale armoede. De machtige mediakapitalisten slaagden erin de EU daarvan de schuld te geven. De rijken maaiden de velden kaal, maar oogsten nu chaotische Brexit toestanden. Het doet denken aan de chaos tijdens de Duitse Weimar republiek in de jaren twintig, toen de Engelsen er voor zorgden dat Duitsland na de Eerste Wereldoorlog werd kaalgeplukt. Hetgeen Hitler aan de macht bracht en tot de Tweede Wereldoorlog leidde…