Leven na Corona: volstrekte onzekerheid. Update

We verkeren allemaal een beetje in de positie van mensen in de Middeleeuwen. Hoe ons toekomstig leven er uit zal zien is eenvoudigweg volledig onzeker. Het ontbreekt ons aan voldoende kennis om ook maar enigszins betrouwbare verwachtingen te kunnen vormen. Geen wonder dat de Middeleeuwers van dag tot dag leefden tussen hoop en vrees, en verlossing vonden in de beelden van een Hiernamaals.

Wetenschappers weten vandaag – 24 april 2020 – nog helemaal niet wat de beste aanpak is voor de bestrijding van de Corona-pandemie. Er zijn eenvoudigweg niet genoeg onderzoeksgegevens beschikbaar. In de meeste scenario’s woekert het virus, ook in Europa, nog 2 jaar door. Amerikaanse wetenschappers noemen als einddatum zelfs 2025. Ze vrezen de komende winter omdat dan ook weer gewone influenzavirussen uitbreken en de effecten van een samenloop van virussen helemaal nog onbekend zijn..

Het maakt niet uit hoe je er zelf over denkt of wat je gelooft, want jij weet het ook niet. Je overtuigingen, je politieke ideologie, je belangen, je meningen, je acties doen helemaal niets af aan het gebrek aan kennis, dus aan de onzekerheid. Zelfs als je al door de besmetting en ziekte bent heen gegaan, heb je op dit moment nog geen enkele zekerheid over langdurige immuniteit.

Onze individuele wensen of onze eigen wil voor de toekomst zijn voorlopig derhalve betekenisloos geworden, totdat we meer weten over hoe die toekomst er überhaupt uit zou kunnen zien.

Gebrek aan kennis over de aanpak van het virus is niet de enig centrale onzekerheid / onwetendheid over de toekomst, want er zijn behalve over het virus nog veel meer onbeantwoordbare vragen, zoals bijvoorbeeld:

 • Welk deel  van de bevolking (25-30%?) zal zichzelf moeten blijven isoleren om niet op een wel of niet beschikbare IC terecht te (mogen) komen?
 • Hoe zal de wereld er qua onderlinge politieke verhoudingen over enige tijd uitzien? Gesloten grenzen, beperkte handel, onderlinge conflicten?
 • De wereldwijde logistiek rond de voedseldistributie lijkt zodanig te worden verstoord dat in derde wereld landen volgens de VN hongersnoden op zullen gaan treden.
 • Zal Europa er in slagen enigszins een eenheid te blijven? Of verbrokkelen we weer in afzonderlijke verarmde natiestaten?
 • Zo langzamerhand is wel duidelijk dat vooral de West Europese democratieën alleen zullen staan te midden van vele grote en kleine autocratisch geleide landen, die rücksichtsloos en wetteloos hun eigen belangen zullen bevechten, waaronder de Verenigde Staten.
 • Kunnen we binnen wereldwijde chaotische economische omstandigheden in ons land zelfs maar in enigerlei mate ons materiele welvaartsniveau handhaven, of vallen we 10-30% terug?
 • Kunnen we persoonlijk ons eigen leven op enigerlei wijze blijven voortzetten?  Houden we ons werk, kunnen we ons beroep blijven uitoefenen?
 • Onder welke omstandigheden zullen we de komende 2-3 jaar leven en werken?
 • Hoe zullen de onderlinge sociale verhoudingen veranderen: tussen de burgers, tussen collega’s,  binnen de eigen sociale netwerken en families door langdurige social distancing en mondkapjes?

Wat we wel uit alle voorgaande eeuwen weten is dat:

 • Lang niet iedereen om ons heen deugt.
 • In veel situaties het sowieso weer ieder voor zich zal worden. We moeten tenslotte onszelf en de onzen beschermen.
 • Opportunisten gewetenloos op grote of kleinere (en persoonlijke) schaal de situatie zullen uitbuiten voor persoonlijk gewin. Na mij de zondvloed en Fuck them.
 • De (politiek- en economisch) machtigen de volstrekt onzekere situatie zullen gebruiken om hun macht te verstevigen of uit te breiden. Maar sommigen zullen ook totaal verkeerd gokken en ten ondergaan.
 • De bezittende / vermogende groepen zullen er alles aan doen hun bezit te beschermen, ten koste van de rest van de samenleving. 

Wij als individuele burgers kunnen in deze volstrekte onzekerheid slechts vasthouden aan wat we in het leven van werkelijke waarde vinden. En dus dagelijks pogen met volstrekt gebrek aan kennis, maar desondanks op de meest rationale wijze, met de blik op de middellange termijn ( 2-5 jaar?), de voor ons zelf meest adequate keuzes te maken. Soms kan dat pas na enige tijd afwachten en observeren wat er gebeurt.

Maar een ding is zeker, we kunnen het niet alleen zonder anderen, ook niet de huidige alleenstaanden (25% van de huishoudens?). Dus vind je lotgenoten en team-up.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.